Ασφαλιστικά Ταμεία εκτός ΕΟΠΥΥ


Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις ιδιαιτερότητες κάθε ταμείου σχετικά με την εκτέλεση συνταγών αλλά και διάφορες άλλες πληροφορίες σχετικές με το καθένα από αυτά. Τα ταμεία αυτά είναι (κατά αλφαβητική σειρά):


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΓΕΣ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΓΕΣ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2-4, ΓΟΥΔΗ

ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 15773

ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΦΜ: 090153025


Όροι και οδηγίες υποβολής & εκτέλεσης συνταγών.


Οι συνταγές εκτελούνται υποχρεωτικά μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ΣΗΣ. (μόνο ηλεκτρονικές από 1η Ιουλίου 2020)

Στο απόκομμα της εκτέλεσης επικολλούνται οι ταινίες γνησιότητας των φαρμάκων και στις προβλεπόμενες θέσεις τίθεται υπογραφή και σφραγίδα του φαρμακοποιού και του ασφαλισμένου.

Έκδοση χειρόγραφων συνταγών γίνονται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όταν υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία του ηλεκτρονικού συστήματος της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Αυτές εκτελούνται χειρόγραφα στο φύλλο της εντολής του ιατρού, επί του οποίου γίνεται η τιμολόγηση της συνταγής, επικολλούνται οι ταινίες γνησιότητας και υπογράφει ο φαρμακοποιός και ο ασφαλισμένος.
 • Για τη συνταγογράφηση των παρακάτω φαρμάκων, τα οποία δε δύναται να συνταγογραφηθούν ηλεκτρονικά:
  1. Εμβόλια απευαισθητοποίησης.
  2. Αντιρετροϊκά φάρμακα σε ειδικό συνταγολόγιο.
  3. Φάρμακα που κυκλοφορούν στη χώρα αλλά δεν έχουν ενταχθεί στη θετική λίστα αποζημιούμενων φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας.

ΦΑΡΜΑΚΑ

 • Συνταγές αξίας άνω των 300€ ή/και σε συνταγές δίμηνης διάρκειας σε χρόνιες παθήσεις απαιτείται θεώρηση, ακόμα κι αν είναι ηλεκτρονικές. Η θεώρηση των ηλεκτρονικών θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από το σύστημα.
 • Επιτρέπονται δίμηνες συνταγές (θέλουν θεώρηση)
 • Επιτρέπεται η συνταγογράφηση έως και τριών διαφορετικών δραστικών ουσιών ανά εντολή ΑΒΝ και να μην υπερβαίνει τις 30 ημέρες θεραπεία.
 • Στους εν ενεργεία στρατιωτικούς μπορούν να συνταγογραφήσουν:
  1. Ιατροί μονάδων
  2. Ιατροί Στρατιωτικών Νοσοκομείων
  3. Τμήματα Επειγόντων των Δημοσίων Νοσοκομείων

Στην περίπτωση απουσίας ειδικού ιατρού σε κάποια από τις παραπάνω μονάδες, μπορεί να συνταγογραφήσει σε:

 1. Δημόσια Δομή (Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, Περιφερειακό Ιατρείο)
 2. Ιδιώτες Ιατρούς: Η συνταγογράφηση σε εν ενεργεία στρατιωτικούς (μπλε εντολή) από ιδιώτη ιατρό επιτρέπεται μόνο σε έλλειψη στρατιωτικού ιατρού και ιατρού δημόσιου νοσοκομείου στην περιοχή. Όταν συμβαίνει αυτό, να πιστοποιείται με βεβαίωση από την Υγειονομική Υπηρεσία της Μονάδας ή με σχετικό παραπεμπτικό ή με θεώρηση από ελεγκτή ιατρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συνταγή πρέπει να φέρει οπωσδήποτε:

 1. την χορηγούμενη ποσότητα και ολογράφως & την δοσολογία χορήγησης,
 2. υπογραφή από τον δικαιούχο περιθαλπόμενο.
 3. υπογραφή και σφραγίδα του φαρμακοποιού που εκτελεί τη συνταγή &
 4. ημερομηνία εκτελέσεώς της.
 5. Χρειάζεται να επικολλάμε επάνω τα άυλα κουπόνια των υλικών.

Η ημερομηνία συνταγογράφησης από την ημερομηνία εκτέλεσης από το φαρμακοποιό να μην υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.


Τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) ΦΕΚ Β' 1119/2016 (πίνακας 1β) εκτελούνται κανονικά από τα φαρμακεία. Ο φαρμακοποιός ελέγχει:

 1. τα αναγκαία στοιχεία της συνταγής,
 2. την ταυτοπροσωπία του δικαιούχου ή την ύπαρξη νόμιμης εξουσιοδότησης για την παραλαβή του φαρμάκου από τρίτο άτομο,
 3. τη διάθεση του ορθού σκευάσματος,
 4. την ύπαρξη βεβαίωσης-γνωμάτευσης του ειδικού για την πάθηση ιατρού καθώς και
 5. την έγκριση από ελεγκτή ιατρό.
 6. Τέλος, επικολλά τις ταινίες γνησιότητας του παραδοτέου φαρμάκου στο σώμα της συνταγής.

Δεν αναγνωρίζεται από το ΥΠΕΘΑ δαπάνη για τη χορήγηση ομοιοπαθητικών φαρμάκων.

Σε περίπτωση που ο ιατρός δεν αναγράφει επί της συνταγής ποσοστό συμμετοχής, τότε το Φαρμακείο εισπράττει, το ανώτατο εκάστοτε ισχύον ποσοστό συμμετοχής επί της αξίας των φαρμάκων. Επειδή το ποσοστό συμμετοχής επί της συνταγής από τον συνταγογράφο ιατρό δεσμεύει κατά την εκτέλεσή της, οποιαδήποτε διαφορά κατά παρέκκλιση της κείμενης Νομοθεσίας δεν βαραίνει τον Φαρμακοποιό, αλλά καταλογίζεται στον συνταγογράφο ιατρό. Συνταγές θεωρημένες από ελεγκτή ιατρό είναι έγκυρες δεν περικόπτονται και εκτελούνται υποχρεωτικά από τον φαρμακοποιό βάσει Π.δ. 121/08 (άρθρο 3 παρ. 2 ).


Δικαιολογητικά υποβολής συνταγών Φαρμάκων ΓΕΣ

Κατατίθεται στον φαρμακευτικό σύλλογο, σε ξεχωριστό φάκελο μαζί με τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

Μέχρι τέλους του τρέχοντος μήνα αποστέλλεται ο λογαριασμός του προηγούμενου μήνα. Οι συνταγές να είναι αριθμημένες και τοποθετημένες κατά χρονολογική σειρά εκτέλεσης.

Αν ο λογαριασμός είναι μέχρι 1500€ θα μπορεί να καλύπτει περίοδο μεγαλύτερη από ένα(1) μήνα, αλλά οπωσδήποτε μικρότερη των έξι(6) μηνών. Σ’ αυτή την περίπτωση θα υποβάλλονται καταστάσεις ανά μήνα.

Η υποβολή του λογαριασμού θα αφορά συγκεκριμένη χρονική περίοδο και δεν θα επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή εντολών της ίδιας περιόδου. Εξαιρείται η περίπτωση επιστραφέντων εντολών που επαναϋποβάλλονται για επανέλεγχο.

 1. Αίτηση Φαρμακείου - ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΣ ΕΔΩ
 2. Συγκεντρωτική κατάσταση δαπάνης συνταγών (είτε από το farmakon, είτε χειρόγραφη) σε τρία αντίτυπα (με σφραγίδα & υπογραφή).
 3. Τιμολόγιο (θα φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗ» σε χειρόγραφο τιμολόγιο ή εξοφλητική απόδειξη για όσους εκδίδουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο)
 4. Φορολογική Ενημερότητα (για ποσά άνω των 1.496€)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Ακολουθείται ο εκάστοτε ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ για τα αναλώσιμα, όσον αφορά ποσότητες, συμμετοχές και όσα δικαιούνται.

Οι συνταγές πασχόντων από Σ.Δ συνταγογραφούνται από ιατρό αντιστοίχου με τη πάθηση ειδικότητας, ο οποίος θα προσδιορίζει επί της εντολής:

 • την πάθηση και τον τύπο αυτής.
 • το χρονικό διάστημα χορήγησης του υλικού.
 • την απαραίτητη ποσότητα ανά μήνα.

Στους εν ενεργεία στρατιωτικούς μπορούν να συνταγογραφήσουν:

 1. Ιατροί μονάδων
 2. Ιατροί Στρατιωτικών Νοσοκομείων
 3. Τμήματα Επειγόντων των Δημοσίων Νοσοκομείων

Στην περίπτωση απουσίας ειδικού ιατρού σε κάποια από τις παραπάνω μονάδες, μπορεί να συνταγογραφήσει σε:

 1. Δημόσια Δομή (Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, Περιφερειακό Ιατρείο)
 2. Ιδιώτες Ιατρούς: Η συνταγογράφηση σε εν ενεργεία στρατιωτικούς (μπλε εντολή) από ιδιώτη ιατρό επιτρέπεται μόνο σε έλλειψη στρατιωτικού ιατρού και ιατρού δημόσιου νοσοκομείου στην περιοχή. Όταν συμβαίνει αυτό, να πιστοποιείται με βεβαίωση από την Υγειονομική Υπηρεσία της Μονάδας ή με σχετικό παραπεμπτικό ή με θεώρηση από ελεγκτή ιατρό.

Για την προμήθεια των αναλώσιμων υλικών, απαιτείται η γνωμάτευση από την οικεία Επιτροπή Απαλλαγών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εντολή παραδίδεται στον Φαρμακοποιό, φέροντας οπωσδήποτε:

 1. την υπογραφή και την επαγγελματική σφραγίδα του θεράποντος ιατρού,
 2. την υπογραφή και την επαγγελματική σφραγίδα του στρατιωτικού ελεγκτή ιατρού, με την υπηρεσιακή (στρογγυλή) σφραγίδα αυτού,
 3. τον αριθμό του βιβλιαρίου μπροστά,
 4. τα στοιχεία του προστάτη,
 5. την χορηγούμενη ποσότητα και ολογράφως & την δοσολογία χορήγησης,
 6. Χρειάζεται να επικολλάμε επάνω τα άυλα κουπόνια των υλικών,
 7. υπογραφή από τον δικαιούχο περιθαλπόμενο,
 8. Στην πίσω όψη της εντολής τίθεται η υπογραφή και σφραγίδα του φαρμακοποιού που εκτελεί τη συνταγή, καθώς και η ημερομηνία εκτελέσεώς της.

Όλες οι συνταγές αναλωσίμων θέλουν θεώρηση από ελεγκτή!

Το διάστημα μεταξύ συνταγογράφησης και της εκτέλεσης δεν ξεπερνά τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, μετρώντας από την επόμενη ημέρα που έγινε η συνταγογράφηση.

Για την προμήθεια Free style Libre να αναγράφεται επί της εντολής ο αριθμός που εκτελέστηκε ανά συνταγή με βάσει το ετήσιο σύνολο.

Επιτρέπεται η συνταγογράφηση για μήνα, δίμηνο έως και εξάμηνο. Η συνταγογράφηση γίνεται στις αρχές του μήνα ή στο τέλος του προηγούμενου.


Δικαιολογητικά υποβολής συνταγών αναλωσίμων ΓΕΣ

Υποβάλλονται σε διαφορετικό φάκελο από αυτόν των φαρμάκων.

Μέχρι τέλους του τρέχοντος μήνα αποστέλλεται ο λογαριασμός του προηγούμενου μήνα. Οι συνταγές να είναι αριθμημένες και τοποθετημένες κατά χρονολογική σειρά εκτέλεσης.

Αν ο λογαριασμός είναι μέχρι 1500€ θα μπορεί να καλύπτει περίοδο μεγαλύτερη από ένα (1) μήνα, αλλά οπωσδήποτε μικρότερη των έξι(6) μηνών. Σ' αυτή την περίπτωση θα υποβάλλονται καταστάσεις ανά μήνα.

Η υποβολή του λογαριασμού θα αφορά συγκεκριμένη χρονική περίοδο και δεν θα επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή εντολών της ίδιας περιόδου. Εξαιρείται η περίπτωση επιστραφέντων εντολών που επαναϋποβάλλονται για επανέλεγχο.

 1. Αίτηση Φαρμακείου - ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΣ ΕΔΩ
 2. Ηλεκτρονική Συνταγή από ειδικό ιατρό ή ιατρό άνευ ειδικότητας, θεωρημένη από ελεγκτή ιατρό, στο οποίο θα αναγράφεται από τον συνταγογραφούντα ιατρό το είδος (ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ) και η ποσότητα των υλικών καθώς και το χρονικό διάστημα κάλυψης, το οποίο δεν δύναται να ξεπερνάει τους 2 μήνες. *Οι αυτοκόλλητες ταινίες γνησιότητας (κουπόνια) των υλικών να επικολλώνται υποχρεωτικά στο πίσω μέρος της εντολής κατά τρόπο αντίστοιχο με αυτόν της εκτέλεσης συνταγής φαρμάκων..
 3. Επισυναπτόμενο (σε κάθε εντολή) Αντίγραφο ιατρικής γνωμάτευσης θεράποντος ιατρού (ειδικού) στην οποία θα αναγράφεται ο τύπος του διαβήτη, το είδος και η ποσότητα των ανά μήνα απαιτούμενων αναλώσιμων (ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ) και η χρονική διάρκεια ισχύος της.
 4. Συγκεντρωτική κατάσταση δαπάνης συνταγών αναλωσίμων (είτε από το farmakon, είτε χειρόγραφη) σε τρία αντίτυπα (με σφραγίδα & υπογραφή).
 5. Τιμολόγιο (θα φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗ» σε χειρόγραφο τιμολόγιο ή εξοφλητική απόδειξη για όσους εκδίδουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο).
 6. Φορολογική Ενημερότητα (για ποσά άνω των 1.496€)


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΓΕΑ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 251 ΓΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 3

ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11525

ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΦΜ: 090153025

*Κατατίθεται στον φαρμακευτικό σύλλογο μαζί με τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

*Χρειάζεται αίτηση και συγκεντρωτική κατάσταση, είτε από το farmakon, είτε χειρόγραφη.

*Για τους άμεσα ασφαλισμένους άνδρες ισχύουν μόνο οι συνταγές από στρατιωτικό ή νοσοκομειακό ιατρό καθώς και από ιδιώτη οδοντίατρο.

*Για τις άμεσα ασφαλισμένες γυναίκες ισχύουν μόνο οι συνταγές από στρατιωτικό ή νοσοκομειακό ιατρό, από ιδιώτη μαιευτήρα κατά την περίοδο της κύησης, καθώς και από οδοντίατρο.

* Στα τιμολόγια του ΓΕΑ πρέπει να γράφουμε «ΕΞΩΦΛΗΘΗ» μαζί με τη σφραγίδα και υπογραφή μας, ώστε να μην καθυστερεί ο έλεγχος τους. Δείτε το σχετικό έγγραφο από την 116ΠΜ ΕΔΩ.

* Για να μπορέσετε να διαπιστώσετε την ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων του ΓΕΑ δείτε το έγγραφο ΕΔΩ.

* Οδηγίες εκτέλεσης συνταγών ΕΔΩ.

* Δείτε οδηγίες για την εκτέλεση συνταγών αναλωσίμων στο ΓΕΑ ΕΔΩ


Όροι και οδηγίες υποβολής & εκτέλεσης συνταγών.


Οι συνταγές εκτελούνται υποχρεωτικά μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ΣΗΣ. (μόνο ηλεκτρονικές από 1η Ιουλίου 2020)

Στο απόκομμα της εκτέλεσης επικολλούνται οι ταινίες γνησιότητας των φαρμάκων και στις προβλεπόμενες θέσεις τίθεται υπογραφή και σφραγίδα του φαρμακοποιού και του ασφαλισμένου.

Έκδοση χειρόγραφων συνταγών γίνονται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όταν υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία του ηλεκτρονικού συστήματος της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Αυτές εκτελούνται χειρόγραφα στο φύλλο της εντολής του ιατρού, επί του οποίου γίνεται η τιμολόγηση της συνταγής, επικολλούνται οι ταινίες γνησιότητας και υπογράφει ο φαρμακοποιός και ο ασφαλισμένος.
 • Για τη συνταγογράφηση των παρακάτω φαρμάκων, τα οποία δε δύναται να συνταγογραφηθούν ηλεκτρονικά:
  1. Εμβόλια απευαισθητοποίησης.
  2. Αντιρετροϊκά φάρμακα σε ειδικό συνταγολόγιο.
  3. Φάρμακα που κυκλοφορούν στη χώρα αλλά δεν έχουν ενταχθεί στη θετική λίστα αποζημιούμενων φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας.

ΦΑΡΜΑΚΑ

 • Συνταγές αξίας άνω των 300€ ή/και σε συνταγές δίμηνης διάρκειας σε χρόνιες παθήσεις απαιτείται θεώρηση, ακόμα κι αν είναι ηλεκτρονικές. Η θεώρηση των ηλεκτρονικών θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από το σύστημα.
 • Επιτρέπονται δίμηνες συνταγές (θέλουν θεώρηση)
 • Επιτρέπεται η συνταγογράφηση έως και τριών διαφορετικών δραστικών ουσιών ανά εντολή ΑΒΝ και να μην υπερβαίνει τις 30 ημέρες θεραπεία.
 • Στους εν ενεργεία στρατιωτικούς μπορούν να συνταγογραφήσουν:
  1. Ιατροί μονάδων
  2. Ιατροί Στρατιωτικών Νοσοκομείων
  3. Τμήματα Επειγόντων των Δημοσίων Νοσοκομείων

Στην περίπτωση απουσίας ειδικού ιατρού σε κάποια από τις παραπάνω μονάδες, μπορεί να συνταγογραφήσει σε:

 1. Δημόσια Δομή (Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, Περιφερειακό Ιατρείο)
 2. Ιδιώτες Ιατρούς: Η συνταγογράφηση σε εν ενεργεία στρατιωτικούς (μπλε εντολή) από ιδιώτη ιατρό επιτρέπεται μόνο σε έλλειψη στρατιωτικού ιατρού και ιατρού δημόσιου νοσοκομείου στην περιοχή. Όταν συμβαίνει αυτό, να πιστοποιείται με βεβαίωση από την Υγειονομική Υπηρεσία της Μονάδας ή με σχετικό παραπεμπτικό ή με θεώρηση από ελεγκτή ιατρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συνταγή πρέπει να φέρει οπωσδήποτε:

 1. την χορηγούμενη ποσότητα και ολογράφως & την δοσολογία χορήγησης,
 2. υπογραφή από τον δικαιούχο περιθαλπόμενο.
 3. υπογραφή και σφραγίδα του φαρμακοποιού που εκτελεί τη συνταγή &
 4. ημερομηνία εκτελέσεώς της.
 5. Χρειάζεται να επικολλάμε επάνω τα άυλα κουπόνια των υλικών.

Η ημερομηνία συνταγογράφησης από την ημερομηνία εκτέλεσης από το φαρμακοποιό να μην υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.


Τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) ΦΕΚ Β' 1119/2016 (πίνακας 1β) εκτελούνται κανονικά από τα φαρμακεία. Ο φαρμακοποιός ελέγχει:

 1. τα αναγκαία στοιχεία της συνταγής,
 2. την ταυτοπροσωπία του δικαιούχου ή την ύπαρξη νόμιμης εξουσιοδότησης για την παραλαβή του φαρμάκου από τρίτο άτομο,
 3. τη διάθεση του ορθού σκευάσματος,
 4. την ύπαρξη βεβαίωσης-γνωμάτευσης του ειδικού για την πάθηση ιατρού καθώς και
 5. την έγκριση από ελεγκτή ιατρό.
 6. Τέλος, επικολλά τις ταινίες γνησιότητας του παραδοτέου φαρμάκου στο σώμα της συνταγής.

Δεν αναγνωρίζεται από το ΥΠΕΘΑ δαπάνη για τη χορήγηση ομοιοπαθητικών φαρμάκων.

Σε περίπτωση που ο ιατρός δεν αναγράφει επί της συνταγής ποσοστό συμμετοχής, τότε το Φαρμακείο εισπράττει, το ανώτατο εκάστοτε ισχύον ποσοστό συμμετοχής επί της αξίας των φαρμάκων. Επειδή το ποσοστό συμμετοχής επί της συνταγής από τον συνταγογράφο ιατρό δεσμεύει κατά την εκτέλεσή της, οποιαδήποτε διαφορά κατά παρέκκλιση της κείμενης Νομοθεσίας δεν βαραίνει τον Φαρμακοποιό, αλλά καταλογίζεται στον συνταγογράφο ιατρό. Συνταγές θεωρημένες από ελεγκτή ιατρό είναι έγκυρες δεν περικόπτονται και εκτελούνται υποχρεωτικά από τον φαρμακοποιό βάσει Π.δ. 121/08 (άρθρο 3 παρ. 2 ).

Προσέχουμε για να μην έχουμε περικοπές:

 • Ακόμα και στα 2 εμβαλάγια, εξαιρουμένων αυτών με 14 χάπια, πρέπει να γράφεται σαφής δοσολογία που να δικαιολογεί την ποσότητα.
 • Εκτός από την εμπορική ονομασία θα πρέπει να αναγράφεται και η χημική ονομασία του φαρμάκου.
 • Οι ειδικευόμενοι, ακόμα και ιατροί μονάδος, δικαιούνται να γράφουν μόνο ένα εμβαλάγιο. Για παραπάνω από ένα απαιτείται γνωμάτευση ιατρού ειδικότητας και επισύναψη της γνωμάτευσης η οποία θα είναι ετήσια και θα προσκομίζονται οι φωτοτυπίες.
 • Το ίδιο ισχύει και για ιατρούς ειδικότητας όταν γράφουν για χρόνια νοσήματα. Πάλι πρέπει να επισυνάπτεται η γνωμάτευση.
 • Αριθμός μητρώου σωστά συμπληρωμένος ( /91 για σύζυγο, / 01 κλπ για παιδιά) και ΑΜΚΑ πρέπει να αναγράφονται απαραιτήτως επί της συνταγής.

Δικαιολογητικά υποβολής συνταγών Φαρμάκων ΓΕΑ

Κατατίθεται στον φαρμακευτικό σύλλογο, σε ξεχωριστό φάκελο μαζί με τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

Μέχρι τέλους του τρέχοντος μήνα αποστέλλεται ο λογαριασμός του προηγούμενου μήνα. Οι συνταγές να είναι αριθμημένες και τοποθετημένες κατά χρονολογική σειρά εκτέλεσης.

Αν ο λογαριασμός είναι μέχρι 1500€ θα μπορεί να καλύπτει περίοδο μεγαλύτερη από ένα(1) μήνα, αλλά οπωσδήποτε μικρότερη των έξι(6) μηνών. Σ’ αυτή την περίπτωση θα υποβάλλονται καταστάσεις ανά μήνα.

Η υποβολή του λογαριασμού θα αφορά συγκεκριμένη χρονική περίοδο και δεν θα επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή εντολών της ίδιας περιόδου. Εξαιρείται η περίπτωση επιστραφέντων εντολών που επαναϋποβάλλονται για επανέλεγχο.

 1. Αίτηση Φαρμακείου - ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΑ ΕΔΩ
 2. Συγκεντρωτική κατάσταση δαπάνης συνταγών (είτε από το farmakon, είτε χειρόγραφη) σε τρία αντίτυπα (με σφραγίδα & υπογραφή).
 3. Τιμολόγιο (θα φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗ» σε χειρόγραφο τιμολόγιο ή εξοφλητική απόδειξη για όσους εκδίδουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο)
 4. Φορολογική Ενημερότητα (για ποσά άνω των 1.496€)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Ακολουθείται ο εκάστοτε ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ για τα αναλώσιμα, όσον αφορά ποσότητες, συμμετοχές και όσα δικαιούνται.

Οι συνταγές πασχόντων από Σ.Δ συνταγογραφούνται από ιατρό αντιστοίχου με τη πάθηση ειδικότητας, ο οποίος θα προσδιορίζει επί της εντολής:

 • την πάθηση και τον τύπο αυτής.
 • το χρονικό διάστημα χορήγησης του υλικού.
 • την απαραίτητη ποσότητα ανά μήνα.

Στους εν ενεργεία στρατιωτικούς μπορούν να συνταγογραφήσουν:

 1. Ιατροί μονάδων
 2. Ιατροί Στρατιωτικών Νοσοκομείων
 3. Τμήματα Επειγόντων των Δημοσίων Νοσοκομείων

Στην περίπτωση απουσίας ειδικού ιατρού σε κάποια από τις παραπάνω μονάδες, μπορεί να συνταγογραφήσει σε:

 1. Δημόσια Δομή (Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, Περιφερειακό Ιατρείο)
 2. Ιδιώτες Ιατρούς: Η συνταγογράφηση σε εν ενεργεία στρατιωτικούς (μπλε εντολή) από ιδιώτη ιατρό επιτρέπεται μόνο σε έλλειψη στρατιωτικού ιατρού και ιατρού δημόσιου νοσοκομείου στην περιοχή. Όταν συμβαίνει αυτό, να πιστοποιείται με βεβαίωση από την Υγειονομική Υπηρεσία της Μονάδας ή με σχετικό παραπεμπτικό ή με θεώρηση από ελεγκτή ιατρό.
 3. Στο ταμείο της αεροπορίας, παρότι δεν αναγράφεται ρητά, θα εξακολουθεί να ισχύει πως η άμεσα ασφαλισμένη αεροπόρος μπορεί να επισκέπτεται ιδιώτη γυναικολόγο. Για τα αλλά δυο ταμεία αυτό δεν ισχύει όσον αφορά την άμεση σφαλισμένη.

Για την προμήθεια των αναλώσιμων υλικών, απαιτείται η γνωμάτευση από την οικεία Επιτροπή Απαλλαγών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εντολή παραδίδεται στον Φαρμακοποιό, φέροντας οπωσδήποτε:

 1. την υπογραφή και την επαγγελματική σφραγίδα του θεράποντος ιατρού,
 2. την υπογραφή και την επαγγελματική σφραγίδα του στρατιωτικού ελεγκτή ιατρού, με την υπηρεσιακή (στρογγυλή) σφραγίδα αυτού,
 3. τον αριθμό του βιβλιαρίου μπροστά,
 4. τα στοιχεία του προστάτη,
 5. την χορηγούμενη ποσότητα και ολογράφως & την δοσολογία χορήγησης,
 6. Χρειάζεται να επικολλάμε επάνω τα άυλα κουπόνια των υλικών,
 7. υπογραφή από τον δικαιούχο περιθαλπόμενο,
 8. Στην πίσω όψη της εντολής τίθεται η υπογραφή και σφραγίδα του φαρμακοποιού που εκτελεί τη συνταγή, καθώς και η ημερομηνία εκτελέσεώς της.

Όλες οι συνταγές αναλωσίμων θέλουν θεώρηση από ελεγκτή!

Το διάστημα μεταξύ συνταγογράφησης και της εκτέλεσης δεν ξεπερνά τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, μετρώντας από την επόμενη ημέρα που έγινε η συνταγογράφηση.

Για την προμήθεια Free style Libre να αναγράφεται επί της εντολής ο αριθμός που εκτελέστηκε ανά συνταγή με βάσει το ετήσιο σύνολο.

Επιτρέπεται η συνταγογράφηση για μήνα, δίμηνο έως και εξάμηνο. Η συνταγογράφηση γίνεται στις αρχές του μήνα ή στο τέλος του προηγούμενου.

Για την χορήγηση αναλώσιμων με άυλο barcode (πλαίσια που δεν αποκολλώνται) θα επισυνάπτεται κατάσταση με τους κωδικούς ΕΑΝ που χορηγήθηκαν και σφραγίδα υπογραφή του φαρμακοποιού που τα χορήγησε.


Δικαιολογητικά υποβολής συνταγών αναλωσίμων ΓΕΑ

Υποβάλλονται σε διαφορετικό φάκελο από αυτόν των φαρμάκων.

Μέχρι τέλους του τρέχοντος μήνα αποστέλλεται ο λογαριασμός του προηγούμενου μήνα. Οι συνταγές να είναι αριθμημένες και τοποθετημένες κατά χρονολογική σειρά εκτέλεσης.

Αν ο λογαριασμός είναι μέχρι 1500€ θα μπορεί να καλύπτει περίοδο μεγαλύτερη από ένα (1) μήνα, αλλά οπωσδήποτε μικρότερη των έξι(6) μηνών. Σ' αυτή την περίπτωση θα υποβάλλονται καταστάσεις ανά μήνα.

Η υποβολή του λογαριασμού θα αφορά συγκεκριμένη χρονική περίοδο και δεν θα επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή εντολών της ίδιας περιόδου. Εξαιρείται η περίπτωση επιστραφέντων εντολών που επαναϋποβάλλονται για επανέλεγχο.

 1. Αίτηση Φαρμακείου - ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΑ ΕΔΩ
 2. Ηλεκτρονική Συνταγή από ειδικό ιατρό ή ιατρό άνευ ειδικότητας, θεωρημένη από ελεγκτή ιατρό, στο οποίο θα αναγράφεται από τον συνταγογραφούντα ιατρό το είδος (ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ) και η ποσότητα των υλικών καθώς και το χρονικό διάστημα κάλυψης, το οποίο δεν δύναται να ξεπερνάει τους 2 μήνες. *Οι αυτοκόλλητες ταινίες γνησιότητας (κουπόνια) των υλικών να επικολλώνται υποχρεωτικά στο πίσω μέρος της εντολής κατά τρόπο αντίστοιχο με αυτόν της εκτέλεσης συνταγής φαρμάκων..
 3. Επισυναπτόμενο (σε κάθε εντολή) Αντίγραφο ιατρικής γνωμάτευσης θεράποντος ιατρού (ειδικού) στην οποία θα αναγράφεται ο τύπος του διαβήτη, το είδος και η ποσότητα των ανά μήνα απαιτούμενων αναλώσιμων (ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ) και η χρονική διάρκεια ισχύος της.
 4. Συγκεντρωτική κατάσταση δαπάνης συνταγών αναλωσίμων (είτε από το farmakon, είτε χειρόγραφη) σε τρία αντίτυπα (με σφραγίδα & υπογραφή).
 5. Τιμολόγιο (θα φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗ» σε χειρόγραφο τιμολόγιο ή εξοφλητική απόδειξη για όσους εκδίδουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο).
 6. Φορολογική Ενημερότητα (για ποσά άνω των 1.496€)

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε αναλυτικά έγγραφα από το ΓΕΑ.

ΓΕΑ 08.01.2014 ΓΕΑ 26.04.2013

Κοστολόγηση συνταγών ΥΠΕΘΑΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΓΕΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 229

ΠΟΛΗ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 15561

ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΦΜ: 090153025

*Χρειάζεται αίτηση

*Για τους άμεσα ασφαλισμένους άνδρες ισχύουν μόνο οι συνταγές από στρατιωτικό ή νοσοκομειακό ιατρό καθώς και από ιδιώτη οδοντίατρο.

*Για τις άμεσα ασφαλισμένες γυναίκες ισχύουν μόνο οι συνταγές από στρατιωτικό ή νοσοκομειακό ιατρό, από ιδιώτη μαιευτήρα κατά την περίοδο της κύησης καθώς και από οδοντίατρο.


Όροι και οδηγίες υποβολής & εκτέλεσης συνταγών.

Οι συνταγές εκτελούνται υποχρεωτικά μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ΣΗΣ. (μόνο ηλεκτρονικές από 1η Ιουλίου 2020)

Στο απόκομμα της εκτέλεσης επικολλούνται οι ταινίες γνησιότητας των φαρμάκων και στις προβλεπόμενες θέσεις τίθεται υπογραφή και σφραγίδα του φαρμακοποιού και του ασφαλισμένου.

Έκδοση χειρόγραφων συνταγών γίνονται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όταν υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία του ηλεκτρονικού συστήματος της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Αυτές εκτελούνται χειρόγραφα στο φύλλο της εντολής του ιατρού, επί του οποίου γίνεται η τιμολόγηση της συνταγής, επικολλούνται οι ταινίες γνησιότητας και υπογράφει ο φαρμακοποιός και ο ασφαλισμένος.
 • Για τη συνταγογράφηση των παρακάτω φαρμάκων, τα οποία δε δύναται να συνταγογραφηθούν ηλεκτρονικά:
  1. Εμβόλια απευαισθητοποίησης.
  2. Αντιρετροϊκά φάρμακα σε ειδικό συνταγολόγιο.
  3. Φάρμακα που κυκλοφορούν στη χώρα αλλά δεν έχουν ενταχθεί στη θετική λίστα αποζημιούμενων φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας.

ΦΑΡΜΑΚΑ

 • Συνταγές αξίας άνω των 300€ ή/και σε συνταγές δίμηνης διάρκειας σε χρόνιες παθήσεις απαιτείται θεώρηση, ακόμα κι αν είναι ηλεκτρονικές. Η θεώρηση των ηλεκτρονικών θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από το σύστημα.
 • Επιτρέπονται δίμηνες συνταγές (θέλουν θεώρηση)
 • Επιτρέπεται η συνταγογράφηση έως και τριών διαφορετικών δραστικών ουσιών ανά εντολή ΑΒΝ και να μην υπερβαίνει τις 30 ημέρες θεραπεία.
 • Στους εν ενεργεία στρατιωτικούς μπορούν να συνταγογραφήσουν:
  1. Ιατροί μονάδων
  2. Ιατροί Στρατιωτικών Νοσοκομείων
  3. Τμήματα Επειγόντων των Δημοσίων Νοσοκομείων

Στην περίπτωση απουσίας ειδικού ιατρού σε κάποια από τις παραπάνω μονάδες, μπορεί να συνταγογραφήσει σε:

 1. Δημόσια Δομή (Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, Περιφερειακό Ιατρείο)
 2. Ιδιώτες Ιατρούς: Η συνταγογράφηση σε εν ενεργεία στρατιωτικούς (μπλε εντολή) από ιδιώτη ιατρό επιτρέπεται μόνο σε έλλειψη στρατιωτικού ιατρού και ιατρού δημόσιου νοσοκομείου στην περιοχή. Όταν συμβαίνει αυτό, να πιστοποιείται με βεβαίωση από την Υγειονομική Υπηρεσία της Μονάδας ή με σχετικό παραπεμπτικό ή με θεώρηση από ελεγκτή ιατρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συνταγή πρέπει να φέρει οπωσδήποτε:

 1. την χορηγούμενη ποσότητα και ολογράφως & την δοσολογία χορήγησης,
 2. υπογραφή από τον δικαιούχο περιθαλπόμενο.
 3. υπογραφή και σφραγίδα του φαρμακοποιού που εκτελεί τη συνταγή &
 4. ημερομηνία εκτελέσεώς της.
 5. Χρειάζεται να επικολλάμε επάνω τα άυλα κουπόνια των υλικών.

Η ημερομηνία συνταγογράφησης από την ημερομηνία εκτέλεσης από το φαρμακοποιό να μην υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.


Τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) ΦΕΚ Β' 1119/2016 (πίνακας 1β) εκτελούνται κανονικά από τα φαρμακεία. Ο φαρμακοποιός ελέγχει:

 1. τα αναγκαία στοιχεία της συνταγής,
 2. την ταυτοπροσωπία του δικαιούχου ή την ύπαρξη νόμιμης εξουσιοδότησης για την παραλαβή του φαρμάκου από τρίτο άτομο,
 3. τη διάθεση του ορθού σκευάσματος,
 4. την ύπαρξη βεβαίωσης-γνωμάτευσης του ειδικού για την πάθηση ιατρού καθώς και
 5. την έγκριση από ελεγκτή ιατρό.
 6. Τέλος, επικολλά τις ταινίες γνησιότητας του παραδοτέου φαρμάκου στο σώμα της συνταγής.

Δεν αναγνωρίζεται από το ΥΠΕΘΑ δαπάνη για τη χορήγηση ομοιοπαθητικών φαρμάκων.

Σε περίπτωση που ο ιατρός δεν αναγράφει επί της συνταγής ποσοστό συμμετοχής, τότε το Φαρμακείο εισπράττει, το ανώτατο εκάστοτε ισχύον ποσοστό συμμετοχής επί της αξίας των φαρμάκων. Επειδή το ποσοστό συμμετοχής επί της συνταγής από τον συνταγογράφο ιατρό δεσμεύει κατά την εκτέλεσή της, οποιαδήποτε διαφορά κατά παρέκκλιση της κείμενης Νομοθεσίας δεν βαραίνει τον Φαρμακοποιό, αλλά καταλογίζεται στον συνταγογράφο ιατρό. Συνταγές θεωρημένες από ελεγκτή ιατρό είναι έγκυρες δεν περικόπτονται και εκτελούνται υποχρεωτικά από τον φαρμακοποιό βάσει Π.δ. 121/08 (άρθρο 3 παρ. 2 ).

Προσέχουμε για να μην έχουμε περικοπές:

 • Ακόμα και στα 2 εμβαλάγια, εξαιρουμένων αυτών με 14 χάπια, πρέπει να γράφεται σαφής δοσολογία που να δικαιολογεί την ποσότητα.
 • Εκτός από την εμπορική ονομασία θα πρέπει να αναγράφεται και η χημική ονομασία του φαρμάκου.
 • Οι ειδικευόμενοι, ακόμα και ιατροί μονάδος, δικαιούνται να γράφουν μόνο ένα εμβαλάγιο. Για παραπάνω από ένα απαιτείται γνωμάτευση ιατρού ειδικότητας και επισύναψη της γνωμάτευσης η οποία θα είναι ετήσια και θα προσκομίζονται οι φωτοτυπίες.
 • Το ίδιο ισχύει και για ιατρούς ειδικότητας όταν γράφουν για χρόνια νοσήματα. Πάλι πρέπει να επισυνάπτεται η γνωμάτευση.
 • Αριθμός μητρώου σωστά συμπληρωμένος ( /91 για σύζυγο, / 01 κλπ για παιδιά) και ΑΜΚΑ πρέπει να αναγράφονται απαραιτήτως επί της συνταγής.

Δικαιολογητικά υποβολής συνταγών Φαρμάκων ΓΕΝ

Κατατίθεται στον φαρμακευτικό σύλλογο, σε ξεχωριστό φάκελο μαζί με τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

Μέχρι τέλους του τρέχοντος μήνα αποστέλλεται ο λογαριασμός του προηγούμενου μήνα. Οι συνταγές να είναι αριθμημένες και τοποθετημένες κατά χρονολογική σειρά εκτέλεσης.

Αν ο λογαριασμός είναι μέχρι 1500€ θα μπορεί να καλύπτει περίοδο μεγαλύτερη από ένα(1) μήνα, αλλά οπωσδήποτε μικρότερη των έξι(6) μηνών. Σ’ αυτή την περίπτωση θα υποβάλλονται καταστάσεις ανά μήνα.

Η υποβολή του λογαριασμού θα αφορά συγκεκριμένη χρονική περίοδο και δεν θα επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή εντολών της ίδιας περιόδου. Εξαιρείται η περίπτωση επιστραφέντων εντολών που επαναϋποβάλλονται για επανέλεγχο.

 1. Αίτηση Φαρμακείου - ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝ ΕΔΩ
 2. Συγκεντρωτική κατάσταση δαπάνης συνταγών (είτε από το farmakon, είτε χειρόγραφη) σε τρία αντίτυπα (με σφραγίδα & υπογραφή).
 3. Τιμολόγιο (θα φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗ» σε χειρόγραφο τιμολόγιο ή εξοφλητική απόδειξη για όσους εκδίδουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο)
 4. Φορολογική Ενημερότητα (για ποσά άνω των 1.496€)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Ακολουθείται ο εκάστοτε ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ για τα αναλώσιμα, όσον αφορά ποσότητες, συμμετοχές και όσα δικαιούνται.

Οι συνταγές πασχόντων από Σ.Δ συνταγογραφούνται από ιατρό αντιστοίχου με τη πάθηση ειδικότητας, ο οποίος θα προσδιορίζει επί της εντολής:

 • την πάθηση και τον τύπο αυτής.
 • το χρονικό διάστημα χορήγησης του υλικού.
 • την απαραίτητη ποσότητα ανά μήνα.

Στους εν ενεργεία στρατιωτικούς μπορούν να συνταγογραφήσουν:

 1. Ιατροί μονάδων
 2. Ιατροί Στρατιωτικών Νοσοκομείων
 3. Τμήματα Επειγόντων των Δημοσίων Νοσοκομείων

Στην περίπτωση απουσίας ειδικού ιατρού σε κάποια από τις παραπάνω μονάδες, μπορεί να συνταγογραφήσει σε:

 1. Δημόσια Δομή (Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, Περιφερειακό Ιατρείο)
 2. Ιδιώτες Ιατρούς: Η συνταγογράφηση σε εν ενεργεία στρατιωτικούς (μπλε εντολή) από ιδιώτη ιατρό επιτρέπεται μόνο σε έλλειψη στρατιωτικού ιατρού και ιατρού δημόσιου νοσοκομείου στην περιοχή. Όταν συμβαίνει αυτό, να πιστοποιείται με βεβαίωση από την Υγειονομική Υπηρεσία της Μονάδας ή με σχετικό παραπεμπτικό ή με θεώρηση από ελεγκτή ιατρό.

Για την προμήθεια των αναλώσιμων υλικών, απαιτείται η γνωμάτευση από την οικεία Επιτροπή Απαλλαγών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εντολή παραδίδεται στον Φαρμακοποιό, φέροντας οπωσδήποτε:

 1. την υπογραφή και την επαγγελματική σφραγίδα του θεράποντος ιατρού,
 2. την υπογραφή και την επαγγελματική σφραγίδα του στρατιωτικού ελεγκτή ιατρού, με την υπηρεσιακή (στρογγυλή) σφραγίδα αυτού,
 3. τον αριθμό του βιβλιαρίου μπροστά,
 4. τα στοιχεία του προστάτη,
 5. την χορηγούμενη ποσότητα και ολογράφως & την δοσολογία χορήγησης,
 6. Χρειάζεται να επικολλάμε επάνω τα άυλα κουπόνια των υλικών,
 7. υπογραφή από τον δικαιούχο περιθαλπόμενο,
 8. Στην πίσω όψη της εντολής τίθεται η υπογραφή και σφραγίδα του φαρμακοποιού που εκτελεί τη συνταγή, καθώς και η ημερομηνία εκτελέσεώς της.

Όλες οι συνταγές αναλωσίμων θέλουν θεώρηση από ελεγκτή!

Το διάστημα μεταξύ συνταγογράφησης και της εκτέλεσης δεν ξεπερνά τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, μετρώντας από την επόμενη ημέρα που έγινε η συνταγογράφηση.

Για την προμήθεια Free style Libre να αναγράφεται επί της εντολής ο αριθμός που εκτελέστηκε ανά συνταγή με βάσει το ετήσιο σύνολο.

Επιτρέπεται η συνταγογράφηση για μήνα, δίμηνο έως και εξάμηνο. Η συνταγογράφηση γίνεται στις αρχές του μήνα ή στο τέλος του προηγούμενου.

Για την χορήγηση αναλώσιμων με άυλο barcode (πλαίσια που δεν αποκολλώνται) θα επισυνάπτεται κατάσταση με τους κωδικούς ΕΑΝ που χορηγήθηκαν και σφραγίδα υπογραφή του φαρμακοποιού που τα χορήγησε.


Δικαιολογητικά υποβολής συνταγών αναλωσίμων ΓΕΝ

Υποβάλλονται σε διαφορετικό φάκελο από αυτόν των φαρμάκων.

Μέχρι τέλους του τρέχοντος μήνα αποστέλλεται ο λογαριασμός του προηγούμενου μήνα. Οι συνταγές να είναι αριθμημένες και τοποθετημένες κατά χρονολογική σειρά εκτέλεσης.

Αν ο λογαριασμός είναι μέχρι 1500€ θα μπορεί να καλύπτει περίοδο μεγαλύτερη από ένα (1) μήνα, αλλά οπωσδήποτε μικρότερη των έξι(6) μηνών. Σ' αυτή την περίπτωση θα υποβάλλονται καταστάσεις ανά μήνα.

Η υποβολή του λογαριασμού θα αφορά συγκεκριμένη χρονική περίοδο και δεν θα επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή εντολών της ίδιας περιόδου. Εξαιρείται η περίπτωση επιστραφέντων εντολών που επαναϋποβάλλονται για επανέλεγχο.

 1. Αίτηση Φαρμακείου - ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝ ΕΔΩ
 2. Ηλεκτρονική Συνταγή από ειδικό ιατρό ή ιατρό άνευ ειδικότητας, θεωρημένη από ελεγκτή ιατρό, στο οποίο θα αναγράφεται από τον συνταγογραφούντα ιατρό το είδος (ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ) και η ποσότητα των υλικών καθώς και το χρονικό διάστημα κάλυψης, το οποίο δεν δύναται να ξεπερνάει τους 2 μήνες. *Οι αυτοκόλλητες ταινίες γνησιότητας (κουπόνια) των υλικών να επικολλώνται υποχρεωτικά στο πίσω μέρος της εντολής κατά τρόπο αντίστοιχο με αυτόν της εκτέλεσης συνταγής φαρμάκων..
 3. Επισυναπτόμενο (σε κάθε εντολή) Αντίγραφο ιατρικής γνωμάτευσης θεράποντος ιατρού (ειδικού) στην οποία θα αναγράφεται ο τύπος του διαβήτη, το είδος και η ποσότητα των ανά μήνα απαιτούμενων αναλώσιμων (ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ) και η χρονική διάρκεια ισχύος της.
 4. Συγκεντρωτική κατάσταση δαπάνης συνταγών αναλωσίμων (είτε από το farmakon, είτε χειρόγραφη) σε τρία αντίτυπα (με σφραγίδα & υπογραφή).
 5. Τιμολόγιο (θα φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗ» σε χειρόγραφο τιμολόγιο ή εξοφλητική απόδειξη για όσους εκδίδουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο).
 6. Φορολογική Ενημερότητα (για ποσά άνω των 1.496€)


ΕΔΟΕΑΠ (Ταμείο Δημοσιογράφων)

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως & Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ασφαλιστικός ΟργανισμόςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γ. Σισίνη 18 & Ηριδανού, 11 528 Αθήνα

ΔΟΥ: Δ' Αθηνών

ΑΦΜ: 090001379

*Κατατίθεται στον φαρμακευτικό σύλλογο μαζί με τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

Σας παραθέτουμε τη συλλογική σύμβαση ΕΔΩ.


Δικαιολογητικά υποβολής συνταγών ΕΔΟΕΑΠ


Κατατίθεται στον φαρμακευτικό σύλλογο τις 5 πρώτες εργάσιμες ημέρες μαζί με τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

 1. Συνταγές φαρμάκων (ξεχωριστά πακέτα σε περίπτωση ύπαρξης χειρόγραφων).
 2. Μία συγκεντρωτική κατάσταση.
 3. Ένα τιμολόγιο.

Συνταγές ΦΥΚ ΕΔΟΕΑΠ:

 1. Τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο.
 2. Μια ξεχωριστή συγκεντρωτική κατάσταση.
 3. Ένα ξεχωριστό τιμολόγιο.

Σε περίπτωση μικρού όγκου συνταγών (π.χ. κάτω από 10), μπορείτε να καταθέτετε ανά δύο ή τρεις μήνες πάντα μέσα όμως στο ίδιο έτος, ενώ μέσα στο φάκελο θα βάζετε μία ενιαία συγκεντρωτική κατάσταση για όλους τους μήνες και θα κόβετε και ένα τιμολόγιο για όλους τους μήνες.
Aναφορικά με τις συνταγές οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι και τις 6.07.2020. Οι εν λόγω συνταγές εκτελούνται και χωρίς την προσκόμιση πρωτότυπης συνταγής, μόνο με την προσκόμιση του barcode της. ΕΔΟΕΑΠ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ.


ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (ΚΥΥΑΠ – ΤΕΑΠΑΣΑ)


ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Σωμάτων Ασφαλείας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ασφαλιστικός Οργανισμός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βερανζέρου 48, 104 38 Αθήνα

ΔΟΥ: ΚΒ' Αθηνών

ΑΦΜ: 998146360

*Κατατίθεται στον φαρμακευτικό σύλλογο μαζί με τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία.


Κατατίθεται στον φαρμακευτικό σύλλογο τις 5 πρώτες εργάσιμες ημέρες μαζί με τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

 1. Συνταγές φαρμάκων.
 2. Μία συγκεντρωτική κατάσταση.
 3. Ένα τιμολόγιο

Σε περίπτωση μικρού όγκου συνταγών (π.χ. κάτω από 10), μπορείτε να καταθέτετε πολλούς μήνες μαζί πάντα μέσα όμως στο ίδιο έτος, ενώ μέσα στο φάκελο θα βάζετε μία ενιαία συγκεντρωτική κατάσταση για όλους τους μήνες και θα κόβετε και ένα τιμολόγιο για όλους τους μήνες.ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΤΠΣΥΤΕ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ασφαλιστικός Οργανισμός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ομήρου 5,  Αθήνα

ΔΟΥ: A' Αθηνών

ΑΦΜ: 090020695

*Κατατίθεται στον φαρμακευτικό σύλλογο μαζί με τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία.


Οδηγίες αναλυτικές εδώ >


 - Οι ασφαλισμένοι μας θα παραδίδουν την ηλεκτρονική συνταγή από την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ ΑΕ στο φαρμακείο για την εκτέλεσή της, υπογράφοντας στο φύλλο της ηλεκτρονικής εκτέλεσης για την παραλαβή των φαρμάκων και καταβάλλοντας στο φαρμακείο το αντίτιμο της νόμιμης συμμετοχής τους (10% ή 25%). 


- Οι ασφαλισμένοι μας θα παραδίδουν στο φαρμακείο χειρόγραφη συνταγή (συνταγολόγιο), καταβάλλοντας στο φαρμακείο το αντίτιμο της νόμιμης συμμετοχής τους (10% ή 25%), μόνο για τις πιο κάτω περιπτώσεις, ήτοι :

Αναλώσιμα υλικά σακχαρώδη διαβήτη (ταινίες σακχάρου, σύριγγες ινσουλίνης, βελόνες κλπ) 

Σας ενημερώνουμε για το νέο τρόπο χορήγησης αναλωσίμωνΟμοιοπαθητικά φάρμακα 

Εμβόλια απευαισθητοποίησης (μετά από έγκριση του Ελεγκτή Ιατρού του Ταμείου)

Σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και εφόσον φέρουν την ένδειξη «Λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης»

  

-  Οι συνταγές των φαρμάκων θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν : 

Υπογραφή, σφραγίδα, ΑΜΚΑ του ιατρού που έγραψε τη συνταγή καθώς και την ημερομηνία έκδοσής της

Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΜ του δικαιούχου 

Θεώρηση όπου αυτή απαιτείται 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταγογράφηση ορισμένων φαρμάκων που απαιτούν ειδική διαδικασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

Η ηλεκτρονική συνταγή μπορεί να εκτελείται εντός της προθεσμίας που αυτόματα και σαφώς ορίζεται επ' αυτής, διαφορετικά δεν αναγνωρίζεται από το Ταμείο 

Η χειρόγραφη συνταγή μπορεί να εκτελείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοσή της. Όταν χρειάζεται θεώρηση (π.χ. εμβόλια απευαισθητοποίησης) μπορεί να εκτελείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη θεώρησή της 

Ο συνταγογραφών ιατρός είναι υποχρεωμένος να αναγράφει στη συνταγή το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ποσοστό συμμετοχής, ο φαρμακοποιός θα εισπράττει το ανώτατο ποσοστό που ισχύει επί της αξίας του φαρμάκου 

Σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης της συνταγής, λόγω έλλειψης ή οφειλής φαρμάκου, θα πιστοποιείται με σφραγισμένο και υπογεγραμμένο σημείωμα από το φαρμακείο (ημερομηνία και υπογραφή ασφαλισμένου).


- Θεώρηση από Ελεγκτή Ιατρό του Ταμείου απαιτείται : 

Για συνταγές αξίας μεγαλύτερης των €300,00.-

Για Φάρμακα Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.) 

Για εμβόλια απευαισθητοποίησης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. Νο 4/01-12-2021 Σελίδα 3/3 Η θεώρηση των ως άνω συνταγών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος της ΗΔΙΚΑ, από τους ελεγκτές ιατρούς του Ταμείου και μόνο αφού λάβουν την απαιτούμενη θεώρηση, μπορούν να εκτελεστούν. 


- Για Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) & Συνταγές Χρόνιων Παθήσεων , Εμβόλια Gardasil, Bexsero & Trumenba περισσότερες πληροφορίες εδώ >


Να αφαιρεθούν οι παραμετροποιήσεις ¨ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ , ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ, ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ, Κ.Λ.Π.¨και Προσωρινά θα ακολουθηθεί χειρόγραφη διαδικασία εκτέλεση συνταγών μόνο μετά από έγκριση του ελεγκτή γιατρού του ΑΤΠΣΥΤΕ με την ένδειξη " κατ εξαιρεση "

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ >

ΤΥΠΕΤ


ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ασφαλιστικός Οργανισμός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σοφοκλέους 15, 105 52 Αθήνα 

ΔΟΥ: Α' Αθηνών

ΑΦΜ: 090016381

*Κατατίθεται στον φαρμακευτικό σύλλογο μαζί με τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

Υπενθυμίζουμε πως από 1η Μαΐου 2015 ισχύει η συλλογική σύμβαση του φαρμακευτικού συλλόγου με το ΤΥΠΕΤ. Διαβάστε τα επισυναπτόμενα αρχεία που ακολουθούν.

Σας επισυνάπτουμε τη συλλογική σύμβαση των φαρμακευτικών συλλόγων με το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης ΕΔΩ.

Επίσης παραθέτουμε και οδηγίες που έχουν σταλεί από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ΕΔΩ.

Με το οποίο μας ενημερώνει ότι από την 1η Αυγούστου 2020 το ταμείο θα αποδέχεται μόνο ηλεκτρονικές συνταγές και όχι χειρόγραφες, για όλα τα αποζημιούμενα φάρμακα (θετική λίστα). Επιπρόσθετα, θα συνεχιστεί η εξ αποστάσεως επαναλαμβανόμενη συνταγογράφηση. ΤΥΠΕΤ - ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

Έγγραφο του ΤΥΠΕΤ σχετικά με την ένταξη του σύστημα της άυλης συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ

Κατατίθεται στον φαρμακευτικό σύλλογο τις 5 πρώτες εργάσιμες ημέρες μαζί με τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

 1. Συνταγές φαρμάκων.
 2. Μία συγκεντρωτική κατάσταση. ΠΡΟΣΟΧΗ: με διαχωρισμένα ποσοστά συμμετοχής.
 3. Ένα τιμολόγιο

Σε περίπτωση μικρού όγκου συνταγών (π.χ. κάτω από 10), μπορείτε να καταθέτετε πολλούς μήνες μαζί πάντα μέσα όμως στο ίδιο έτος, ενώ μέσα στο φάκελο θα βάζετε μία ενιαία συγκεντρωτική κατάσταση για όλους τους μήνες και θα κόβετε και ένα τιμολόγιο για όλους τους μήνες.


Το ΤΥΠΕΤ από 01/01/2021 δεν αποζημιώνει σκευάσματα με Ω3 λιπαρά οξέα.