Χορήγηση Ναρκωτικών ΦαρμάκωνΧορήγηση Ναρκωτικών των νόμων 1729/87 και 3459/2006

Επανακαθορισμός τιμών πώλησης ναρκωτικών κρατικού μονοπωλίου 01.08.2018 

Σχετική Νομοθεσία:  Ν. 1729/1987

                                    Ν. 3459/2006

                                    Π.Δ. 148/2007

                                    Ν. 4139/2013

                                     Ν. 4600/2019

 Σας παραθέτουμε ενημέρωση από τον Π.Φ.Σ. για τη συνταγογράφηση και εκτέλεση συνταγών ναρκωτικών ΕΔΩ

Συνοπτικά:

1- Από 15/7/2019 και μετά, η συνταγογράφηση ναρκωτικών ουσιών γίνεται ηλεκτρονικά! Το νέο έντυπο συνταγής φέρει σήμανση «Ειδική Συνταγή Ναρκωτικών» και δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από τις παλιού τύπου ειδικές συνταγές (κόκκινες, μονόγραμμες/δίγραμμες)

2- Εξαιρούνται μόνο οι παρακάτω περιπτώσεις, για τις οποίες η συνταγογράφηση θα γίνεται όπως και πριν με χειρόγραφες κόκκινες , μονόγραμμες /δίγραμμες , έως ότου το μηχανογραφικό σύστημα της ΗΔΙΚΑ προσαρμοστεί στις διατάξεις του νέου Ν .4600/2019:

• Ασφαλισμένοι φορέων (πχ ΥΠΕΘΑ – ΓΕΑ, ΓΕΝ, ΓΕΣ , Τράπεζα της Ελλάδος) που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
• Πολίτες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν κατέχουν
ΕΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας)
• Μετανάστες, που για διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει ΑΜΚΑ
• Ασθενείς για τους οποίους εισάγονται εκτάκτως και ατομικά μέσω ΙΦΕΤ ναρκωτικά φάρμακα εξωτερικού (μικροδέματα).
• Νοσηλευόμενοι ασθενείς σε δημόσια νοσοκομεία (αφορά για εσωτερική διακίνηση των σκευασμάτων εντός του νοσοκομείου) ή ιδιωτικά θεραπευτήρια (που προμηθεύονται για τους
ασθενείς τα φαρμακευτικά αυτά σκευάσματα από ιδιωτικά φαρμακεία).

Επισημαίνουμε ότι όσον αφορά τους κτηνιάτρους η παρ. δ του ΠΔ 148/2007 παρέμεινε σε ισχύ και εξακολουθεί να ισχύει ότι ίσχυε μέχρι σήμερα, δηλαδή : … «η συνταγή ναρκωτικών που εκδίδεται από κτηνίατρο αναγράφει ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του νοσηλευόμενου ζώου και το είδος του ζώου»

Σε καμία άλλη περίπτωση δεν δικαιολογείται χειρόγραφη συνταγή ναρκωτικών!

 

Συνοπτικές οδηγίες για την διευκόλυνση μας ως προς την ορθή εκτέλεση των συνταγών αυτών:

• Εκτελούμε υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τις νέες συνταγές (εκτός των παραπάνω περιπτώσεων), εκτυπώνουμε 2ο φύλλο της εκτέλεσης, υπογράφει ο ασφαλισμένος, σφραγίζουμε/υπογράφουμε, φυλλάσουμε για 3 χρόνια
• Καταγράφουμε στο Ειδικό Βιβλίο Ναρκωτικών μόνο τις συνταγές που αντιστοιχούν σε παλιές
δίγραμμες (Πίνακες Β, Γ, ΓΣ σύμφωνα με το νόμο πχ Πεθιδίνες, Μορφίνες, durogesic,fentenil, για
lonarid για άνω 400mg κωδεϊνης)
• Δεχόμαστε παλιές μονόγραμμες / δίγραμμες:
       1 για συνταγές που έχουν εκδοθεί μέχρι και τις 15-7-2019 με τον παλιό τύπο και συνοδεύονται από μονόγραμμες ή δίγραμμες τις οποίες κρατάμε κανονικά
       2 για συνταγές που είναι επαναλαμβανόμενες κι είχαν εκδοθεί με τον παλιό τύπο συνταγής
       3 για όλες τις εξαιρέσεις που αναφέρουμε παραπάνω
• Δεν νοείται πια χειρόγραφη απλή συνταγή για 1 εμβαλλάγιο Lonarid, όσον αφορά την ηλεκτρονική έκδοση ειδικής συνταγής ναρκωτικών.
• Χειρόγραφες μονόγραμμες ή δίγραμμες δεν δικαιολογούνται με καμία αιτιολογία (πχ κατ΄οίκον
επίσκεψη), εφόσον μπορούν να συνταγογραφηθούν ηλεκτρονικά
• Όσες συνταγές εκδόθηκαν με την ταυτόχρονη αναγραφή άλλων φαρμάκων (ή και ναρκωτικών διαφορετικού πίνακα) για όσο καιρό το σύστημα της ΗΔΙΚΑ δεν υποστήριζε την ορθή λειτουργία θεωρούνται κανονικά εκδοθείσες και εκτελεσθείσες από τα φαρμακεία
• Τα ναρκωτικά αρνητικής λίστας (π.χ. Sival) γράφονται σε ηλεκτρονική συνταγή με 100% συμμετοχή.
Την εκτελούμε ηλεκτρονικά όπως κάθε άλλη (εκτύπωση με υπογραφή παραλήπτη και φύλαξη αυτής), α λλά δε ν τη ν κα τα θέτ ο υμε πουθε νά .
• Η ΗΔΙΚΑ με ανακοίνωση της, έλυσε εν μέρει το πρόβλημα με την συνταγογράφηση πεθιδίνης,
μορφίνης, (μπορεί να συνταγογραφηθεί και μια φύσιγγα των παραπάνω, όπως και πολλαπλάσια του 0,1 γρ. σκόνης μορφίνης). Όπως επίσης θα πρέπει να γίνεται χρήση ως ταινία γνησιότητας, ο μοναδικός αριθμός 190000000000 σε όλα τα τεμάχια των σκευασμάτων, ώστε να εκτελεστεί η συνταγή. Το παρόν ισχύει μέχρι νεωτέρας.
• Οι αποφάσεις της Περιφέρειας που λαμβάνονται για χορήγηση ναρκωτικών φαρμάκων έχουν
καταργηθεί για όλες τις περιπτώσεις. Οι θεωρήσεις χειρόγραφων μονόγραμμων ή δίγραμμων συνταγών , όπου απαιτούνται εξακολουθούν και ισχύουν για τις εξαιρέσεις που αναφέραμε παραπάνω

 

Πίνακες Ναρκωτικών: ΠΙΝΑΚΑΣ Δ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ Γ - ΠΙΝΑΚΑΣ Β

 Για τις χειρόγραφες συνταγές ισχύουν τα κάτωθι:


  1. ΠΙΝΑΚΑΣ Δ

Τα φάρμακα του Πίνακα Δ χορηγούνται με απλή συνταγή με μονή κόκκινη γραμμή και αριθμημένη, χωρίς να χρειάζεται σφραγίδα της Νομαρχίας και σε οποιαδήποτε ποσότητα αναγράφει ο γιατρός πχ 1,2,3 ή 6 τεμάχια.

Οι εν λόγω συνταγές φυλάσσονται στο φαρμακείο επί 3ετία, σσφραγίζονται με την σφραγίδα του φαρμακείου, και τοποθετούνται σε φακέλους ή ντοσιέ.

Φυλάσσονται και αριθμούνται κατά μήνα ή κατά δίμηνο.


2.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΣ

Α) Τα φάρμακα του Πίνακα ΓΣ που δεν περιέχουν κωδεΐνη χορηγούνται με μονόγραμμη θεωρημένη από τη Νομαρχία συνταγή, φυλασσόμενη επί τριετία.

Β) Τα κωδεϊνούχα φάρμακα του πίνακα ΓΣ χορηγούνται ως εξής:

     1) Με απλή ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 200mg.

         π.χ. 1 κουτί Lonarid-N tbl (200mg)

                1 κουτί Lonarid-N supp (120mg)

     2) Με απλή συνταγή ναρκωτικών (μονόγραμμη) θεωρημένη από τη Νομαρχία φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 400mg.

         π.χ. 2 κουτιά Lonarid-N tbl (400mg)

                3 κουτιά Lonarid-N supp (360mg)

                1 κουτί Lonalga tbl (300mg)

     3) Με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη) θεωρημένη από τη Νομαρχία φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών όταν συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή υπερβαίνει τα 400mg.

         π.χ. 3 κουτιά και άνω Lonarid-N tbl


      3.  ΠΙΝΑΚΑΣ Γ και ΠΙΝΑΚΑΣ Β

Χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη) θεωρημένη από τη Νομαρχία, φυλασσόμενη για τρία χρόνια (σε συνεχιζόμενη θεραπεία με Νομαρχιακή Απόφαση).

Οι συνταγές αυτές αριθμούνται και περνιούνται στο συνταγολόγιο, αυθημερόν. 

          Η κάθε συνταγή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε 15 ημέρες. Σε περίπτωση που στη συνταγή με durogesic αναγράφεται και άλλο φάρμακο του ν. 3459/2006, τότε οπωσδήποτε χορηγείται μετά από απόφαση της Νομαρχίας. Σε περίπτωση επίσης, παρατεταμένης και συνεχιζόμενης θεραπείας με άλλα φάρμακα του ν. 3459/2006 τότε χρειάζεται απόφαση της Νομαρχίας.xorhghshopioidi drastikidosh 

Η ειδική συνταγή ναρκωτικών είναι διπλότυπη και θεωρημένη από τη Διεύθυνση ή τμήμα Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, φέρει στο άνω δεξιό μέρος διπλή κόκκινη γραμμή, αναγράφει ευανάγνωστα «ειδική συνταγή ναρκωτικών», αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο του ιατρού που εκδίδει τη συνταγή. Κάθε χορηγούμενη συνταγή πρέπει να αναγράφει ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό μητρώου ασφαλιστικού φορέα ή αριθμό ταυτότητας του ασθενή, αιτιολογία, χρονολογία έκδοσης και υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ιατρό. Επίσης υπογράφεται από τον παραλήπτη των φαρμάκων, ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και τέλος υπογράφεται και σφραγίζεται από τον φαρμακοποιό. Τα ίδια στοιχεία αναγράφονται και στο στέλεχος.


Η απλή συνταγή ναρκωτικών είναι διπλότυπη, φέρει στο άνω δεξιό μέρος μία κόκκινη γραμμή, αναγράφει ευανάγνωστα « συνταγή του ν. 3459/2006 » και φέρει όλα τα στοιχεία της ειδικής συνταγής ναρκωτικών. Για τα φάρμακα του Πίνακα ΓΣ πρέπει να είναι θεωρημένη από τη Διεύθυνση ή τμήμα Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ενώ για τα φάρμακα του Πίνακα Δ δεν χρειάζεται θεώρηση.


Η συνταγή ναρκωτικών που εκδίδεται από κτηνίατρο αναγράφει ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του νοσηλευόμενου ζώου και το είδος του ζώου.


Υποδείγματα συνταγών.


Καταχώρηση Συνταγών Ναρκωτικών


α) Όλες οι συνταγές, οι μονόγραμμες ή οι απλές, φυλάσσονται και αριθμούνται κατά μήνα ή κατά δίμηνο.

β) Στο συνταγολόγιο αναγράφονται αυθημερόν, υποχρεωτικά, όλες οι δίγραμμες συνταγές.

Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται στο τέλος κάθε έτους να στέλνουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, κατάσταση στην οποία αναγράφονται:

          α) η ποσότητα των ναρκωτικών που υπάρχει στην αρχή του έτους και οι προμήθειες που γίνονται κατά τη διάρκεια του έτους.

          β) το άθροισμα των ναρκωτικών που δόθηκαν κατά το έτος αυτό με συνταγές.

          γ) το ποσό που καταναλώθηκε κατά το έτος αυτό για την παρασκευή φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Οι καταστάσεις που στάλθηκαν από τα φαρμακεία, υποβάλλονται από τις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες, με αντίστοιχες συνοπτικές που συντάσσονται από αυτές, στο Υπουργείο Υγείας εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου κάθε έτους, ανυπερθέτως.

Κατάσταση απογραφόμενων Ναρκωτικών. 

 

Λοιπά φάρμακα που απαιτούν φυλασσόμενη συνταγή


Τα παρακάτω φάρμακα δεν ανήκουν στους πίνακες Ναρκωτικών αλλά χορηγούνται με απλή συνταγή φυλασσόμενη επί διετία:

  • ΑΚΙΝΕΤΟΝ tab 2mg, 4mg
  • DISTRANEURINE caps, sir
  • ARTANE 2mg, 5mg
  • DECA-DURABOLIN amp & NADROLONE amp
  • ROACCUTAN caps και όλα τα σκευάσματα ISOTRETINOIN caps
  • NAROLEX NALOXONE

Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν ανταγωνιστικές των οπιοειδών ουσίες, χορηγούνται από τα φαρμακεία με ειδική «ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ». Η συνταγή αυτή είναι διπλότυπη και φέρει τα εξής στοιχεία: « ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ » και αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο του ιατρού που εκδίδει την συνταγή. Σε κάθε χορηγούμενη συνταγή ο ιατρός πρέπει να αναγράφει ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό μητρώου ασφαλιστικού φορέα ή αριθμό ταυτότητας ασθενή, αιτιολογία, χρονολογία, υπογραφή και σφραγίδα ιατρού. Επίσης υπογραφή από τον παραλήπτη των φαρμάκων και υπογραφή και σφραγίδα φαρμακοποιού. Τα ίδια στοιχεία θα αναγράφονται και στο στέλεχος. Οι συνταγές και τα στελέχη τους θα φυλάσσονται επί τριετία.
 
Σχετική νομοθεσία:  ΦΕΚ Β 265 05.03.03
                           
                                ΦΕΚ Β 448 14.04.03


ΛΙΣΤΑ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ
Κοκαΐνη υδροχλωρική σκόνη30mg
Οπίου σκόνη500mg
Οπίου βάμμα απλό5ml
Οπίου βάμμα καμφορούχο100ml
Οπίου βάμμα κροκούχο (λάβδανο)5ml
Οπίου εκχύλισμα250mg
Πεθιδίνης υδροχλωρική σκόνη250mg
Πεθιδίνης υδροχλωρική δισκία50mg 5
Πεθιδίνη υδροχλωρική φύσιγγες100mg 3
Πεθιδίνη υδροχλωρική φύσιγγες50mg 5
Δεξτροπροποξυφαίνη υδροχλωρική σκόνη260mg
Διυδροκωδεϊνόνη (υδροκωδόνη) σκόνη60mg
Διφαινοξυλάτη σκόνη20mg
Μεθυλοφαινυδάτη σκόνη60mg
Πενταζοκίνη σκόνη450mg


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ
 Αναισθησιολόγος
Παθολόγος-Ογκολόγος
Παιδίατρος
Λοιπές
ειδικότητες
ΑναισθησιολόγοςΛοιπές
ειδικότητες
ΚωδεΐνηΣύμφωνα με την κλινική εικόνα
και την κρίση του ιατρού
240mgΣύμφωνα με την κλινική εικόνα
και την κρίση του ιατρού
240mg
Διυδροκωδεΐνη240mg240mg
Τραμαδόλη400mg400mg
Οξυκωδόνη40mg40mg
Μορφίνηpos 90mgpos 90mg
Φαιντανύλη διαδερμική37mg/h/72h37mg/h/72h
Ταπενταδόλη400mg400mg
ΒουπρενορφίνηΣυνταγογραφούνται από
ιατρούς δημόσιων δομών
- Συνταγογραφούνται από
ιατρούς δημόσιων δομών
-
Μεθαδόνη - -
Φαιντανύλη υπογλώσσια, διαπαρειακή ή διαρρινική - Για παροξυσμικό καρκινικό πόνο
από αναισθησιολόγο,
παθολόγο-ογκολόγο
ή παιδίατρο.
* Δυνατότητα επανάληψης συνταγής από ιατρό άλλης ειδικότητας έως 3μηνο και χορήγησης συμπληρωματικής θεραπείας έως 25% της αρχικής ποσότητας και έως 7 ημέρες.

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ: ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΗΠΙΟΥ ΩΣ ΜΕΤΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ Ι-ΙΙ
Σύμφωνα με τη διεθνή ταξινόμηση του βαθμού καταστολής Χορήγηση ισχυρών οπιοειδών με ενδοφλέβια, υπαραχνοειδή ή επισκληρίδια οδό χορήγησης επιτρέπεται μόνο από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας. Ειδικά για την καταστολή και αναλγησία κατά την ενδοσκόπηση επιτρέπεται η συνταγογράφηση οπιοειδών αναλγητικών, καθώς και κατασταλτικών φαρμάκων, με τήρηση της νόμιμης διαδικασίας (χρήση ηλεκτρονικής συνταγής και τήρηση επί τριετίας αντιγράφου) από ιατρό ειδικότητας γαστρεντερολογίας. Σε αυτή την περίπτωση τα επιτρεπόμενα σκευάσματα περιέχουν ουσίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Α-Δ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α.103) και της παρ.8 του άρθρου 1 του παρόντος. Τα ανώτερα φαρμακευτικά σκευάσματα οπιοειδή, όπως η φαιντανύλη και τα κατασταλτικά, όπως η μιδαζολάμη, καθώς και τα αντίδοτα τους, ναλοξόνη και φλουμαζενίλη, αναγράφονται σε ξεχωριστή ηλεκτρονική συνταγή και χορηγούνται παρεντερικά στις απλές ενδοσκοπικές πράξεις, μόνα τους ή σε συνδυασμό και σε δόση κατάλληλη.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΕΔΩ (.xls)
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΕΔΩ (.pdf)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΕΟΠΥΥ - ΕΔΩ.

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΠΥΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2020 - ΕΔΩ.