Χορήγηση Ναρκωτικών Φαρμάκων

Χορήγηση Ναρκωτικών των νόμων 1729/87 και 3459/2006

Επανακαθορισμός τιμών πώλησης ναρκωτικών κρατικού μονοπωλίου 01.08.2018

 

Σχετική Νομοθεσία:  Ν. 1729/1987

                                    Ν. 3459/2006

                                    Π.Δ. 148/2007

                                    Ν. 4139/2013

 

Πίνακες Ναρκωτικών: ΠΙΝΑΚΑΣ Δ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ Γ - ΠΙΝΑΚΑΣ Β

 

 1. ΠΙΝΑΚΑΣ Δ

Τα φάρμακα του Πίνακα Δ χορηγούνται με απλή συνταγή με μονή κόκκινη γραμμή και αριθμημένη, χωρίς να χρειάζεται σφραγίδα της Νομαρχίας και σε οποιαδήποτε ποσότητα αναγράφει ο γιατρός πχ 1,2,3 ή 6 τεμάχια.

Οι εν λόγω συνταγές φυλάσσονται στο φαρμακείο επί 3ετία, σσφραγίζονται με την σφραγίδα του φαρμακείου, και τοποθετούνται σε φακέλους ή ντοσιέ.

Φυλάσσονται και αριθμούνται κατά μήνα ή κατά δίμηνο.

      2.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΣ

Α) Τα φάρμακα του Πίνακα ΓΣ που δεν περιέχουν κωδεΐνη χορηγούνται με μονόγραμμη θεωρημένη από τη Νομαρχία συνταγή, φυλασσόμενη επί τριετία.

Β) Τα κωδεϊνούχα φάρμακα του πίνακα ΓΣ χορηγούνται ως εξής:

     1) Με απλή ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 200mg.

         π.χ. 1 κουτί Lonarid-N tbl (200mg)

                1 κουτί Lonarid-N supp (120mg)

     2) Με απλή συνταγή ναρκωτικών (μονόγραμμη) θεωρημένη από τη Νομαρχία φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 400mg.

         π.χ. 2 κουτιά Lonarid-N tbl (400mg)

                3 κουτιά Lonarid-N supp (360mg)

                1 κουτί Lonalga tbl (300mg)

     3) Με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη) θεωρημένη από τη Νομαρχία φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών όταν συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή υπερβαίνει τα 400mg.

         π.χ. 3 κουτιά και άνω Lonarid-N tbl

      3.  ΠΙΝΑΚΑΣ Γ και ΠΙΝΑΚΑΣ Β

Χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη) θεωρημένη από τη Νομαρχία, φυλασσόμενη για τρία χρόνια (σε συνεχιζόμενη θεραπεία με Νομαρχιακή Απόφαση).

Οι συνταγές αυτές αριθμούνται και περνιούνται στο συνταγολόγιο, αυθημερόν.

 1. ΜΟΡΦΙΝΗ. Μέχρι 3amp ανά συνταγή (μέγιστη ημερήσια δόση).
 2. ΠΕΘΙΔΙΝΗ. Μέχρι 3amp των 100mg ή 5 των 50mg ανά συνταγή (μέγιστη ημερήσια δόση).
 3. ΚΩΔΕΪΝΗ TABL. Μέχρι 15 TABL ανά συνταγή (μέγιστη ημερήσια δόση).
 4. MORFICONTIN. Χορηγείται μόνο μετά από απόφαση της Νομαρχίας με την προσκόμιση διατακτικής στο όνομα του φαρμακοποιού.
 5. DOLCONTIN TABL. Χορηγείται μέχρι δύο κουτιά ανά συνταγή (δόση για 5 ημέρες).
 6. ROMIDON TABL. Μόνο ένα κουτί σε κάθε συνταγή.
 7. ROMIDON AMP. Μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή.
 8. ZIDERON AMP. Μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή.
 9. DUROGESIC και γενόσημα (αυτοκόλλητο σύστημα για διαδερμική χορήγηση).
          Ορίζεται ως μέγιστη ημερήσια δόση τα 300μg/hr.
          Δύναται με ευθύνη του γιατρού να χορηγείται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών (δίγραμμη) σε ποσότητα μέχρι 300μg/hr για θεραπεία 15 ημερών και για όσες φορές χρειαστεί ανά δεκαπενθήμερο. Σε περίπτωση που η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί (σε περίπτωση καρκινοπαθούς), θα πρέπει να χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, κατόπιν άδειας της Διεύθυνσης Υγείας της οικείας Νομαρχίας.
          Παραδείγματα συνταγογράφησης:
          DUROGESIC 300μg/hr:
            DUROGESIC 100μg/hr Bt 2 + DUROGESIC 50μg/hr Bt 2
            DUROGESIC 100μg/hr Bt 3
          DUROGESIC 250μg/hr:
            DUROGESIC 100μg/hr Bt 2 + DUROGESIC 50μg/hr Bt 1
          DUROGESIC 100μg/hr:
            DUROGESIC 100μg/hr Bt 1
            DUROGESIC 50μg/hr Bt 2
            DUROGESIC 25μg/hr Bt 4
            DUROGESIC 75μg/hr Bt 1 + DUROGESIC 25μg/hr Bt 1

          Η κάθε συνταγή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε 15 ημέρες. Σε περίπτωση που στη συνταγή με durogesic αναγράφεται και άλλο φάρμακο του ν. 3459/2006, τότε οπωσδήποτε χορηγείται μετά από απόφαση της Νομαρχίας. Σε περίπτωση επίσης, παρατεταμένης και συνεχιζόμενης θεραπείας με άλλα φάρμακα του ν. 3459/2006 τότε χρειάζεται απόφαση της Νομαρχίας.

Η ειδική συνταγή ναρκωτικών είναι διπλότυπη και θεωρημένη από τη Διεύθυνση ή τμήμα Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, φέρει στο άνω δεξιό μέρος διπλή κόκκινη γραμμή, αναγράφει ευανάγνωστα «ειδική συνταγή ναρκωτικών», αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο του ιατρού που εκδίδει τη συνταγή. Κάθε χορηγούμενη συνταγή πρέπει να αναγράφει ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό μητρώου ασφαλιστικού φορέα ή αριθμό ταυτότητας του ασθενή, αιτιολογία, χρονολογία έκδοσης και υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ιατρό. Επίσης υπογράφεται από τον παραλήπτη των φαρμάκων, ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και τέλος υπογράφεται και σφραγίζεται από τον φαρμακοποιό. Τα ίδια στοιχεία αναγράφονται και στο στέλεχος.

Η απλή συνταγή ναρκωτικών είναι διπλότυπη, φέρει στο άνω δεξιό μέρος μία κόκκινη γραμμή, αναγράφει ευανάγνωστα « συνταγή του ν. 3459/2006 » και φέρει όλα τα στοιχεία της ειδικής συνταγής ναρκωτικών. Για τα φάρμακα του Πίνακα ΓΣ πρέπει να είναι θεωρημένη από τη Διεύθυνση ή τμήμα Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ενώ για τα φάρμακα του Πίνακα Δ δεν χρειάζεται θεώρηση.

Η συνταγή ναρκωτικών που εκδίδεται από κτηνίατρο αναγράφει ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του νοσηλευόμενου ζώου και το είδος του ζώου.

Υποδείγματα συνταγών.

Καταχώρηση Συνταγών Ναρκωτικών

α) Όλες οι συνταγές, οι μονόγραμμες ή οι απλές, φυλάσσονται και αριθμούνται κατά μήνα ή κατά δίμηνο.

β) Στο συνταγολόγιο αναγράφονται αυθημερόν, υποχρεωτικά, όλες οι δίγραμμες συνταγές.

Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται στο τέλος κάθε έτους να στέλνουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, κατάσταση στην οποία αναγράφονται:

          α) η ποσότητα των ναρκωτικών που υπάρχει στην αρχή του έτους και οι προμήθειες που γίνονται κατά τη διάρκεια του έτους.

          β) το άθροισμα των ναρκωτικών που δόθηκαν κατά το έτος αυτό με συνταγές.

          γ) το ποσό που καταναλώθηκε κατά το έτος αυτό για την παρασκευή φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Οι καταστάσεις που στάλθηκαν από τα φαρμακεία, υποβάλλονται από τις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες, με αντίστοιχες συνοπτικές που συντάσσονται από αυτές, στο Υπουργείο Υγείας εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου κάθε έτους, ανυπερθέτως.

Κατάσταση απογραφόμενων Ναρκωτικών. 

 

Λοιπά φάρμακα που απαιτούν φυλασσόμενη συνταγή

Τα παρακάτω φάρμακα δεν ανήκουν στους πίνακες Ναρκωτικών αλλά χορηγούνται με απλή συνταγή φυλασσόμενη επί διετία:

 • ΑΚΙΝΕΤΟΝ tab 2mg, 4mg
 • DISTRANEURINE caps, sir
 • ARTANE 2mg, 5mg
 • DECA-DURABOLIN amp & NADROLONE amp
 • ROACCUTAN caps και όλα τα σκευάσματα ISOTRETINOIN caps
 • NAROLEX & NALOXONE
Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν ανταγωνιστικές των οπιοειδών ουσίες, χορηγούνται από τα φαρμακεία με ειδική «ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ». Η συνταγή αυτή είναι διπλότυπη και φέρει τα εξής στοιχεία: « ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ » και αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο του ιατρού που εκδίδει την συνταγή. Σε κάθε χορηγούμενη συνταγή ο ιατρός πρέπει να αναγράφει ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό μητρώου ασφαλιστικού φορέα ή αριθμό ταυτότητας ασθενή, αιτιολογία, χρονολογία, υπογραφή και σφραγίδα ιατρού. Επίσης υπογραφή από τον παραλήπτη των φαρμάκων και υπογραφή και σφραγίδα φαρμακοποιού. Τα ίδια στοιχεία θα αναγράφονται και στο στέλεχος. Οι συνταγές και τα στελέχη τους θα φυλάσσονται επί τριετία.
 
Σχετική νομοθεσία:  ΦΕΚ Β 265 05.03.03
                           
                                ΦΕΚ Β 448 14.04.03  

Επικοινωνία

Χάρτης

 • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • τηλέφωνο: 2610-278063
 • fax: 2610-278063
 • διεύθυνση: Πάτρα, Φιλοποίμενος 36-42
 • τ.κ.: 26221